Usługi

Naczelnymi zasadami Kancelarii
są uczciwość i solidność,
a także indywidualne podejście
i maksymalne zaangażowanie
w sprawy Klientów.

W Kancelarii współpracuje kilku prawników tj. adwokatów i radców prawnych o różnych specjalizacjach, co pozwala na kompleksową i interdyscyplinarną obsługę klientów oraz wszechstronne spojrzenie na każdą nawet najbardziej skomplikowaną sprawę.
Adw. Radosław Skiba
Prawo karne, prawo karne gospodarcze,
prawo karne – skarbowe
Specjalizuję się w sprawach z zakresu prawa karnego,
ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego gospodarczego
oraz prawa karnego skarbowego. Podejmuję się zarówno obrony
w sprawach karnych, jak również reprezentowania interesów osób i podmiotów pokrzywdzonych przestępstwem.

Prawo cywilne, rodzinne,
spadkowe, prawo administracyjne.
Ponadto prowadzę sprawy cywilne, rodzinne (w tym adopcje, rozwody)
oraz postępowania spadkowe i inne.

Prawo organizacji pozarządowych
i organizacji pożytku publicznego
Od wielu lat zajmuję się aspektami prawnymi działania organizacji pozarządowych, tworzenia i działania stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni, pozyskiwaniem środków finansowych na działalność statutową, współpracą z administracją publiczną oraz
problematyką związaną z korzystaniem z pracy wolntariuszy.

Prawo rynku kapitałowego,
postępowania administracyjne przed KNF, URE, UOKiK
Posiadam wiedzę i doświadczenie dotyczące regulacji prawnych
rynku kapitałowego, w szczególności związanych z przeprowadzaniem ofert publicznych, wypełnianiem obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne
a także w zakresie postępowań administracyjnych prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego, Urząd Regulacji Energetyki oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.